Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.amidit.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Megkérünk minden látogatót, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldal használatával a látogató elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri az alábbiakban felsorolt tudnivalókat:

1. Szerződő Felek: Szolgáltató

 • Szolgáltató neve: Mayering Judit egyéni vállalkozó
 • Szolgáltató székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Damjanich utca 43.
 • Adószáma: 55388551-1-33
 • Nyilvántartási száma: 54059520
 • Bejegyző hatóság: Belügyminisztérium
 • Telefonszáma: +36 70 262 2579
 • E‑mail címe: info@amidit.hu

valamint

 • Szolgáltató neve: Szöllősiné Ligetkuti Amanda egyéni vállalkozó
 • Szolgáltató székhelye: 2335 Taksony, Szőlőhegy utca 11.
 • Adószáma: 79050157-1-33
 • Nyilvántartási száma: 54159417
 • Bejegyző hatóság: Belügyminisztérium
 • Telefonszáma: +36 30 262 4780
 • E‑mail címe: info@amidit.hu

Tárhelyszolgáltató:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefon: +36 1 700 2323
 • E‑mail: info@mhosting.hu

2. Szerződő Felek: Felhasználó

Látogató

Látogató mindazon (természetes vagy jogi) személy, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. Látogató ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Megrendelő

Megrendelő mindazon (természetes vagy jogi) személy, aki a www.amidit.hu weboldal igénybevételével elektronikus úton leadott megrendelés keretében a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint Szolgáltató által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe veszi.

3. Alapvető rendelkezések

Jogszabályi hivatkozások

Jelen ÁSZF‑ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatályosság, módosítások

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható a www.amidit.hu/aszf linkre kattintva. Az ÁSZF módosulását Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

Szerzői jog

Az Amidit Multitasking weboldalát (www.amidit.hu) Mayering Judit egyéni vállalkozó (2340 Kiskunlacháza, Damjanich utca 43., e‑mail: info@amidit.hu) működteti, a honlapon található minden tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik.
A www.amidit.hu weboldalon található tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában Mayering Judit és Szöllősiné Ligetkuti Amanda szellemi alkotását, tulajdonát képezi, és írásbeli engedélyük hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.
Ezen felhasználás kizárólag személyes célból történhet, így a látogató nem jogosult a tartalom újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen formában és/vagy eszközzel történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek (jelen ÁSZF megszegésének) minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a weboldal kárának külön bizonyítása nélkül is kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak.

Rendelkezésre állás

A weboldal működésével, megrendelési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket illetően az 1. pontban megadott elérhetőségeinken munkanapokon 8 és 17 óra között rendelkezésére állunk.

4. Adatkezelési szabályok

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről és védelméről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a www.amidit.hu/adatkezelesi-tajekoztato linkre kattintva.

5. Termékek, szolgáltatások köre

A weboldalon található termékek, szolgáltatások megrendelése kizárólag előzetes árajánlat alapján, e‑mailben történik.

Az Árak menüpontban feltűntetett árak tájékoztató jellegűek. Minden esetben egyedi megrendelés történik, így Szolgáltató az ajánlatkérőnek egyedi árajánlatot ad, melyben az ár az alanyi adómentesség keretén belül a forgalmi adótól mentes és magyar forintban van feltüntetve. A megrendelések teljesítése kizárólag e‑mailben történik, így külön szállítási díj nem kerül felszámításra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

6. Rendelés menete

Rendelés menete

Felhasználó a választott terméktől, szolgáltatástól függően igényfelmérő vagy ajánlatkérő űrlapot tölt ki és küld el Szolgáltató részére a weboldalon keresztül, ami nem regisztrációhoz kötött. Szolgáltató a beküldött űrlap alapján árajánlatot küld, melynek elfogadására Felhasználó e‑mailben küldheti el megrendelési szándékát. A választott terméktől, szolgáltatástól függően Szolgáltató Felhasználóval megbízási szerződést köt.

Fizetési módok

A megrendelt termék, szolgáltatás díjának kiegyenlítése kizárólag átutalással lehetséges, melyre a megrendelés teljesítése után a kiállított számla alapján, annak kiállítását követő 8 napon belül kerül sor.
Különösen nagyobb értékű megrendelések esetén Szolgáltató jogosult előlegfizetést kérni Megrendelőtől. Előlegként Szolgáltató a Felek által elfogadott ajánlati ár legfeljebb 50%-ára jogosult. Az előleg összegéről Szolgáltató előlegszámlát állít ki és küld meg a Megrendelő e‑mail címére. Az előlegszámla annak kiállítását követő 8 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlában kerül elszámolásra.

Megrendelő fizetési késedelme kizárja Szolgáltató késedelmes teljesítését. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Szállítási módok

A megrendelések teljesítése kizárólag e‑mailben történik, így külön szállítási díj nem kerül felszámításra.

Adatbeviteli hibák

A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén azt haladéktalanul (24 órán belül) jelezni kell Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e‑mail címén.
Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Megrendelés visszaigazolása

Amennyiben Megrendelő elfogadta Szolgáltató által megajánlott árakat, és erről e‑mailben értesítette Szolgáltatót, úgy Megrendelő a rendeléséről visszaigazoló e‑mailt kap az általa megadott e‑mail címre. A Felek részéről elfogadott árak a visszaigazolásban kerülnek rögzítésre, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. Amennyiben Megrendelő legkésőbb 48 órán belül nem kap visszaigazoló e‑mailt, úgy elállhat a vásárlástól.

7. Feldolgozás és teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 17 óra között történik. A megrendelések teljesítésének ütemezését Felek minden esetben közösen alakítják, az ütemezés a Megrendelő részére kiküldött árajánlatban is rögzítésre kerül.

8. Elállás

Elállási jog

Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Megrendelő személyére szabtak. Mivel a weboldal által kínált minden szolgáltatás kifejezetten a Megrendelő kérésére, egyedileg készül, így minden megrendelésre ez a rendelkezés vonatkozik.

Megrendelés visszavonása

Megrendelő a megrendelésének visszavonása esetén köteles kifizetni a visszavonás időpontjáig teljesített szolgáltatás munkadíját. Szolgáltató a szolgáltatás teljesített mértékét az addig elkészült írásos vagy vizuális anyag megküldésével igazolja.

9. Hibás teljesítés, felelősségvállalás

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett. Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak.

Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő kijelenti, tanúsítja és garantálja, hogy az általa küldött dokumentumoknak, képeknek, grafikáknak, koncepcióknak megkérdőjelezhetetlen tulajdonosa, vagy megfelelő engedéllyel és szerzői jogokkal rendelkezik ezeknek a használatára ahhoz, hogy Szolgáltató bármilyen egyedi terméket készítsen belőlük. Megrendelő garantálja és felelősséget vállal azért, hogy a dokumentumok, képek, grafikák, koncepciók, illetve minden más megjelenített elem nem törvénybe ütköző, nem sért szerzői jogokat, személyi jogokat, nem sérti bármilyen egyén magánéletét, nem tartalmaz törvény által tiltott szimbólumokat és motívumokat, nem utal rasszista vagy erőszakos magatartásra és nincs semmilyen törvénytelen tartalma.

Szolgáltató felelősségvállalása

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az olyan hálózati működési hibákért, melyek akadályozzák a weboldal normális működését, a kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodásáért, bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztéséért, bármely szoftver nem megfelelő működéséért, bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményéért, amennyiben az nem Szolgáltatónál következett be.
Szolgáltató nem felelős továbbá az ajánlatkéréskor Megrendelő által helytelenül megadott adatokból származó hibás teljesítésért, Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből, Megrendelő által küldött fájlok technikai és tartalmi hibáiból, a teljesítéshez szükséges fájlok hibás megküldéséből, továbbá a fájlok szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, illetve egyéb Szolgáltatónak fel nem róható késedelmes teljesítésért, károkért.
Szolgáltató maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

Egyéb rendelkezések

Egyik Fél sem felel jelen ÁSZF szerinti kötelezettsége nem vagy nem teljeskörű teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződési feltételek teljesítését.

10. Panaszkezelés

Panaszkezelés

A fogyasztói panaszügyintézés elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein munkanapokon 8 és 17 óra között.

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, az alábbi szervekhez fordulhat:

 • – Pest megyei Békéltető Testület: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal: 1088 Budapest, József krt.6.

Vitás ügyek

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Pest Megyei Békéltető Testület, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2019.11.01.